перевод

Транскрипция английского языка – бесполезная вещь или залог...

Насколько сложно выучить русский язык иностранцу

Ыңғайлас - казахо-русский перевод

имеющие сходство, общность, похожесть

Синонимы

близость, родственность, сходство, единообразность, аналогия, схожесть, единство, подобность, одинаковость, сходность, аналогичность, сродность, сродство, подобие

Пример использования

  • Көркем шығарманың идеалы мен оның Пафосының тығыз байланыста болатындығы осы екі ұғымды бірде ыңғайлас, бірде қарама-қарсы сапада қарастыруға негіз болды.

  • Екі қысқа тармақтың қосыла келіп 1 ұзынырақ тармақпен сәйкес келуіне және ыңғайлас.

  • Оның ыңғайлас мәнді, себеп мәнді, шарт мәнді, салыстырма мәнді, түсіндірме мәнді, мезгіл мәнді түрлері бар.

Казахо-русский словарь