перевод

Английская грамматика с Ginger – проще не бывает

BaBaDum – учим иностранный язык с помощью игры

Ықтималдық - казахо-русский перевод

вероятность, возможность, допустимость

Синонимы

возможность, вероятие, шанс, объективная возможность, маза, допустимость, риск. Ant. невозможность, потенциальность, позволительность, эвентуальность, шанс, объективная возможность, дозволенность, приличность

вероятность
, -и, ж. 1. см. вероятный. 2. Возможность исполнения, осуществимости чего-н. Степень вероятности чего-н. * Теория вероятностей - раздел математики, изучающий закономерности возникновения случайных явлений. По всей вероятности, вводн, сл. - можно с уверенностью предположить. По всей вероятности, будет гроза. || прил. вероятностный, -ая, -ое (спец.).

Пример использования

  • Апостериорлық ықтималдық Апостериорлық (кері) ықтималдық (Апостериорная вероятность) — қабылданған сигнал (S) кеңістігіне байланысты оны берілген хабардың белгілі бір ақпаратына (X.

  • Бұл анықтама “ықтималдық ” ұғымын дәл анықтамасы берілмейтін “тең мүмкіндік” (тең ықтималдық) ұғымына келтіреді.

  • Оны жүйені сипаттайтын ықтималдық функциясы ілімінен есептеп шығуға болады.

  • Бернулли формуласы — ықтималдық теориясындағы формуланың бірі.

  • Белгілі бір деректің модельде қайталану жиілігі жуық түрде ықтималдық есебіне, қайталанудың орташа шамасы матем.

  • 20 ғасырдың басында ол ықтималдықтар теориясын метрика ұғымымен бірлестіре зерттеп, 1909 жылы саналымды оқиғалар жиынының ықтималдығын енгізіп, классикалық ақырлы ықтималдық пен геометрикалық ықтималдықтардың ақтаңдағын толықтарды.

  • Аналитикалық статиканың негізіне кез келген механикалық жүйенің жалпы шартын белгілейтін ығысудың ықтималдық принципі алынған.

Казахо-русский словарь