перевод

Пересказ английского текста – это может каждый

BaBaDum – учим иностранный язык с помощью игры

Мағыналас - казахо-русский перевод

синонимический, тождественный

Синонимы

одинаковый, идентичный, сходный, тожественный, адекватный, общий, точный, точно такой же, точь-в-точь такой же, одноприродный, точь-в-точь такой, точно такой, однозначный, синонимический, синонимичный, совпадающий, такой же. Ant. разный, другой, отличающийся

тождественный
, ая, -ое; -вен, -венна и ТОЖЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен, -венна. 1. см. тождество. 2. Такой же, вполне сходный. Явление, тождественное описанному прежде. || сущ. тождественность, -и, ж. и тожественность, -и, ж.

Пример использования

  • - ISBN 978-601-291-044-5 Мағыналас фразеологизмдер сөздігі (екінші басылым): Г.

  • Сөйтіп, Алдабергенсай - гидронимі Құдайберген атауымен синонимдес, мағыналас болып келеді.

  • Сезбе-сез түсіндірсек, «түнеугүні» — «кешегі күн» -мен мағыналас.

  • Рашид ад-Диннің өзі бұл сөзді «тәжік» деген сөзбен мағыналас сөз деп түсінгені анық.

  • Қайыпова» (2003) «Жапырақтары жанымның» (2006) «Мағыналас мақал-мәтелдердің, қанатты сөздердің қазақша-орысша және орысша-қазақша сөздігі» (2006) атты кітаптардың авторы.

  • Дәл осы сияқты, мына «кәзі қарақты» тұрақты тіркесіндегі сөздер де мағыналас болуы мүмкін деп жорамалдап, іздестіре түссек, жорамалымыз теріске кетпейтініне кезіміз жетеді.

  • Мағыналас фразеологизмдердің ұлттық-мәдени аспектілері: монография Г.

Казахо-русский словарь