перевод

Что вы знаете о тонкостях канадского английского

Английские скороговорки: учись говорить правильно

Кернеулік - казахо-русский перевод

напряженность

Синонимы

напряг, острота, пристальность, эмфаза, накал, напряжение, драматичность, опасность, натужность, ожесточенность, накаленность, деланность, взрывоопасность, кипучесть, искусственность, напряженка, стрессовость, тяжесть, (напряженная, накаленная) (обстановка, атмосфера), неспок

напряженность
, -и, ж. 1. см. напряженный. 2. Неспокойное, чреватое опасностью или ссорой состояние каких-н. отношений. Нагнетать н. Н. в семье. Н. в международных отношениях.

Пример использования

  • Бақылаушы (құрал) орны арқылы өтетін және геомагнит өрісінің осы нүктедегі кернеулік векторы болатын вертикаль жазықтықты Магниттік меридиан жазықтығы деп атайды.

  • Материалдың шектік кернеулік күйінің пайда болуы мезетінде деформацияның меншікті потенциялық энергиясының мөлшері кез келген күрделі кернеулік күйде және қарапайым созылу кезіңде бірдей болады.

  • Біртекті изотроптық ортада электрлік кернеулік (Е) және магниттік кернеулік (Н) бірбіріне және толқынның таралу бағытына перпендикуляр болады, яғни электромагниттік толқын колденең толқын болып табылады.

  • Үшінші теорияның негізгі кемшілігі: көлемдік кернеулік күйде бас кернеудің ықпалы ескерілмей қалады.

  • 1 Жоғары кернеулік сым - отталдыру білтесіне жоғары кернеуді беру үшін жоғары тезімділігі бар сыртынан лакпен сырланган жұмсақ коп тарамды откізгіш.

  • Электролизердегі ток күші мен кернеулік оның өнімділігін сипаттайды.

  • Материалда шектік кернеулік күйдің тууына ең үлкен ұзару себепші болады.

Казахо-русский словарь