перевод

Словари антонимов – весь мир в красочных противоположностях

Немного о школьных ошибках при изучении английского

Вексель - казахо-русский перевод

вексель

Синонимы

(кредитный) билет, банкнота, тратта, заемное письмо, бумага, прима, рикамбио, рикамбо, дато, девиза, камбио, авизо, ретур, ретратта, обязательство, векселек, соло-вексель, римеса, фильера, секунда, ависта

вексель
, -я, мн. -я, -ей и -и, -ей, м. Ценная бумага, долговой документ - обязательство уплатить кому-н. определенную сумму денег в определенный срок. Платить по векселю. Опротестовать в. || прил. вексельный, -ая, -ое.

Пример использования

  • Вексель құқығы - вексельдердің шығарылымы мен айналысын, сондай-ақ вексель бойынша міндетті тұлғалардың (вексель берушілердің, вексель ұстаушылардың.

  • 2 Банктің вексельдік тапсырысы, осы арқылы ол вексель иесі алдында вексель бойынша міндетті кез келген тұлға: акцептант, вексель беруші, индоссант алдында төлем міндеттемелерініц орындалуы үшін жауапкершілік алады.

  • Мұндағы вексель дегеніміз — несиегерге вексель беруші қарызгерден вексельде көрсетілген ақша сомасын белгіленген мерзімде төлеуді талап ету құқын беретін белгілі бір нысандағы жазбаша борыштық міндеттеме.

  • Вексель брокерлері - қор нарықтарындағы вексельдерді есептеу және қайта есептеу жөніндегі мәмілелерде арада жүретін вексель делдалдары.

  • Акцептік вексель (ағылшынша acceptance bіll) — төлем иесінің (трассаттың) төлеуге деген келісімі (акцепті) бар вексель.

  • Вексель беруші - вексель берген (қолын қойған) заңды немесе жеке тұлға.

  • Аудару туралы қолдардың көбеюіне байланысты вексель айналысы ұлғая түседі және мұндағы әр индоссант вексель бойынша міндеттемеге бірлесіп жауап береді.

Казахо-русский словарь