перевод

Как выучить любой язык: ученые раскрывают секреты

Адаптированные книги на английском: чем они лучше оригиналов

Бұғау - казахо-русский перевод

иго, кандалы, оковы, цепь

Синонимы

оковы, цепи, железы, узы, вериги, бремя, оковы, ужа, рабство, колодки, железы, борг, дректов, гряда, нить, сучная, кабаляринг, вериги, бридель, хребет, пертулинь, совокупность, мотовелоцепь, гусеница, цепка, змейка, тракт, такелаж, ужа, штуртрос, шпринг, жвака-галс

кандалы
, -ов. В царской России и других странах: железные кольца с цепями, надеваемые на руки и ноги узнику. Заковать в к. Каторжник в кандалах. || прил. кандальный, -ая, -ое.
оковы
, оков. 1. То же, что кандалы. Заковать в о. 2. перен., чего или какие. То, что сковывает, связывает деятельность (высок.). О. рабства.
цепь
, -и, о цепи, в (на) цепи, с цепи и с цепи, мн. -и, -ей, ж. 1. Ряд металлических (или других крепких) звеньев, продетых одно в другое. Якорная ц. Собака на цепи. Посадить на цепь или на цепь. Как с цепи сорвался кто-н. (о шумном, буйном поведении, а также, неодобр., о действиях очень рассерженного человека, потерявшего самообладание; разг.). Цепи рабства (перен.). 2. перен., чего. Сплошной ряд, совокупность чего-н. Ц. событий. Ц. огней. 3. Ряд гор. Горные цепи. 4. Линия (боевой порядок) стрелков, расположенных на нек-ром расстоянии друг от друга. Стрелковая ц. Рассыпаться в ц. Передать по цепи. 5. Последовательное соединение элементов, при к-ром последний элемент присоединяется к первому (спец.). Замкнутая магнитная ц. * Электрическая цепь (спец.) - совокупность устройств, предназначенных для прохождения в них электрического тока. ?лочная цепь - бумажное елочное украшение в виде цепочки. || прил. цепной, -ая, -ое (к 1, 4 и 5 знач.). Цепное устройство. Цепная схема.

Пример использования

  • Қарсы алдындағының әншейін елес емес, тірі жан екеніне Гуттиэре енді сене бастаған: – Ал сіздің қолыңызға бұғау салып жүрген кім?

  • Жетпіске келдім, жеңілгенімді білдім, билікті балаға бердім, айтқанына көндім, айдауына жүрдім, катар-құрбым азайды, көре алмаймын маңайды, аяққа тұсау түсті, еркін жүре алмаймын, тілге бұғау түсті, еркін сөйлеп, күле алмаймын.

  • Ішімдік індетіне діни бұғау салудың бұқаралық, тыныштық үшін де, отбасы тыныштығы үшін де қажеттілігі айдан анық.

  • Жұмысты нашар істегені үшін қүлды жазалап, мойына ауыр бұғау кигізіп қойған, ондай құлдар одан əрі баяу қозғалып, жұмысы мүлде өнбеген.

  • Қолдан бұғау, аяқтан кісен алынысымен, ол қасында тұрған парсы жауынгерінің қаруын жұлып алып, өзін өзі өлтіреді.

  • 202 ----------------------- Page 202----------------------- XLІV “Мoйын бау тoзған салтындай” – діни-танулардың мoйын баулары ; бұл рeттe eскі дәрістeрдің жаңаларға салғ ан бұғау дан oй м eн сeзі мді тұз ақт ап тұр ғаны көрсeтілeді.

  • Әдетте, бұл сөзді естігенде малдың аяғына немесе жазалы, қылмысты адамның қол-аяғына салынатын темір бұғау еске түседі.

Казахо-русский словарь